STAVEBNÉ REALIZÁCIE FASÁDNE LEŠENIE KONTAKT KARIÉRA O NÁS
CERTIFIKÁTY
O NÁS
         Spoločnosť GEDES, s.r.o. bola založená v roku 2002. Od svojho vzniku pôsobí v oblasti stavebných a konštrukčných prác. Hlavnou činnosťou spoločnosti sú stavebné práve všetkého druhu. Prevažujúcou činnosťou firmy sú klampiarske a tesárske práce pre rodinné a bytové domy,  pamiatkové objekty, priemyselné budovy spoločností a ďalšie., nasledujú stavebné činnosti so zameraním na výstavbu a rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov.

         Realizácie stavieb zhotovujeme na kľúč ako aj formou subdodávok.

         Spoločnosť GEDES, s.r.o. disponuje pracovníkmi v profesnej skladbe pre kompletnú realizáciu stavebnej činnosti.

         Odbornú spôsobilosť dokladujeme živnostenským listom,  výpisom z Obchodného registra, referenciami prevedných stavieb a profesnou skladbou praconíkov, ktorí majú osvedčenia a odbornú prax na výkon činností svojej profesie.

         GEDES, s.r.o. garantuje, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti dané projektantom a funkciu, na ktorú je určené, po dobu nie kratšiu ako 5 rokov pri stavebných prácach.

         Pri akýchkoľvek reklamáciách stavieb, sme ochotní nastúpiť k okamžitému odstráneniu reklamovaných závad.
GEDES, s.r.o.                   Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov                     www.gedes.sk                   www.facebook.com/Gedes-1780542015604979/
         GEDES, s.r.o. garantuje, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti dané projektantom a funkciu, na ktorú je určené, po dobu nie kratšiu ako 5 rokov pri stavebných prácach.

         Pri akýchkoľvek reklamáciách stavieb, sme ochotní nastúpiť k okamžitému odstráneniu reklamovaných závad.

         Stavebné práce realizované spoločnosťou GEDES, s.r.o. sa organizujú podľa požiadaviek investora v takom časovom horizonte, ktorý je odsúhlasený v zmluve o dielo formou časového harmonogramu prác.

         Ceny stanovené pre realizáciu stavebných prác tvoríme ocenením podľa cenníka formou položkovitého rozpočtu a táto cena cena na daný rozsah prác  je cenou pevnou a riadi sa podľa Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších zmien a predpisov.

        Súvisiacou činnosťou  je montáž, demontáž a prenájom fasádneho lešenia zn. ALTRAD.
©2017 Gedes, s.r.o., Všetky práva vyhradené
Created by Ing. Róbert Ozoroczy